Teplovod

OZNAM PRE OBYVATEĽOV SÍDLISKA STRED 1 a STRED 2 v REVÚCEJ

Postupná modernizácia tepelného hospodárstva v Revúcej

Spoločnosť STEFE THS, s.r.o. realizuje od r. 1996 v Revúcej investičný a technický rozvoj v súlade s koncernovou filozofiou Skupiny STEFE, ktorá je dlhodobo zameraná na modernizáciu tepelného hospodárstva. Cieľom je maximálne zvyšovať efektívnosť výroby a distribúcie tepla. Dôraz kladieme na najnovšie a najspoľahlivejšie technológie, na ekológiu, udržanie konkurencieschopnosti a na zvyšovanie spokojnosti a pohodlia zákazníkov.

Investícia na sídlisku STRED 1 / ulice Okružná , Mierová , Partizánska , M.R.Štefánika , Sládkovičova /-v apríli 2012 začíname s realizáciou

Investícia v roku 2012 spočíva vo výmene pôvodných - starých rozvodov za nové predomizolované rozvody tepla zn. ISOPLUS. Investície financujeme výlučne zvláštnych zdrojov resp. bankovými úvermi .Výmenou rozvodov zabezpečíme zníženie strát pri dodávke tepla, zvýšime jej kvalitu a hospodárnosť a zabezpečíme monitorovanie siete...toto všetko na obdobie ďalších 30 rokov.

Zníženie tepelných strát bude mať okrem ekonomického prínosu aj svoj ekologický význam. Zvýšenie účinnosti dodávky tepla má za následok úspory paliva, zníženie energetickej náročnosti, ako aj s tým súvisiace zníženie množstva vypúšťaných emisií. Investícia zlepší aj celkovú reguláciu odberu tepla a zvýši komfort konečných odberateľov.

Modernizácia si vyžiada čiastočný výrub pôvodných stromov, obyvatelia však o zeleň neprídu

Väčšina stromov nachádzajúcich sa na sídlisku Stred 1 bola vysadená v 70.- 80. rokoch minulého storočia prevažne obyvateľmi jednotlivých bytových domov. Táto výsadba však nebola koordinovaná zo strany kompetentných orgánov a väčšina z nich je vysadená priamo nad podzemnými inžinierskymi sieťami, na našich betónových teplovodných kanáloch a v ich ochrannom pásme, ako aj na trasách nových tepelných rozvodov. Z tohto dôvodu musíme pristúpiť k výrubu stromov, ktorý realizuje firma REMONT s.r.o..

Naša spoločnosť však v spolupráci s Mestom Revúca - oddelenie životného prostredia urobí náhradnú výsadbu na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Revúca v počte 19 stromov a 50 kríkov. Samozrejme, po skončení celej investície okrem náhradnej výsadby stromov a kríkov uvedie všetky trávnaté plochy a chodníky do pôvodného stavu. Ukončenie prác je plánované do konca augusta 2012.

 

Vzájomnou toleranciou k úspešnej realizácii investície

Spoločnosť STEFE THS, s.r.o. si uvedomuje, že stavebnými prácami zasahuje do bežného kolobehu života obyvateľov sídliska. V tejto súvislosti prosíme obyvateľov sídliska, aby počas realizácie diela, ktorá bezpochyby bude znamenať v nevyhnutne potrebnom čase určité zníženie Vášho pohodlia, o tolerantný prístup k pracovníkom realizujúcim práce na diele.

Priestor staveniska bude vymedzený a označený v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.

Veríme, že pri zvýšenej tolerancii z obidvoch strán nebudú vznikať nedorozumenia a dielo bude zrealizované tak, aby bolo možné dodávať teplo do Vašich domovov k Vašej najvyššej spokojnosti. Napriek tomu sa môžu vyskytnúť situácie, na ktoré by ste nás chceli upozorniť.

 

Na Vaše otázky, návrhy a podnety Vám radi odpovieme na e-mail adrese stefeths@stefe.sk

STEFE THS ,s.r.o., Okružná 42/19. 050 01 Revúca

Tel.l:+4 21 58 4424 178 Fax:+421 58 4424 179

TEPLO V MESTE - príjemný pocit istoty v pohodlí Vášho domova...