Meniny na web

Na tejto stránke nájdete:

 

Všimnite si nameranú vodu v bytoch a fakturovanú vodu. Rozdiel je 60.80 m3 . Kam sa 60 000 litrov vody podelo ?

Takto to vidí odborník:

Moja skúsenosť je, že vysoký koeficient straty vody spôsobujú zlodeji. Obvyklý pomer býva 1,2 až 1,3. Stretol som sa s prípadom kde to bolo aj 1,6  teda cca 40% ukradnú nepoctiví spoluobyvatelia. Kontrolou po bytoch sa nedá problém vyriešiť, nakoľko je oznámená vopred a všetci podvodníci odinštalujú čierne prípojky alebo zapečatia vodomery ku dňu kontroly a podobne uvedú veci na správnu mieru. Riešenie, ktoré sa však osvedčilo, je doplnenie vodomerov o elektronický zber údajov. Modul, ktorý meria hodnoty a zapisuje si priebeh spotreby stojí povedzme 15€ čo je zanedbateľná investícia. Výsledkom je, že po zbere údajov, povedzme na konci roka je vidno, že niekto napríklad 3 mesiace neodoberal studenú vodu. Ak tam býval vzniká otázka odkiaľ vodu nosil, ako splachoval...   

Želám veľa zdaru pri doriešení veci.
S pozdravom,


Ing. Peter Štibraný
konzultant
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Rudlovská cesta 53

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  • Prehľad nákladov a výnosov za bytový dom 25 - Kľak za rok 2011 (kliknite na odkaz nižšie.)

vyuctovanie 2011.pdf (33,3 kB)

Všimnite si rozdiel fakturovanej a nameranej vody. Je to strata 89,10 m3. Kam zmizla táto voda ?

  • Rozpočítavanie tepla na vykurovanie za celý bytový dom - Kľak za rok 2011.

ÚDAJE O OBJEKTE ROZPOČÍTAVANIA

Plocha spoločných priestorov :                          m2      0,00

Podlahová plocha: byty + SP :                          m2      1326,92

Upravená podlahová plocha: byty + SP :            m2      1326,92

 

 ÚDAJE O NÁKLADOCH NA VYKUROVANIE ZA OBJEKT

Celkový náklad :

13 516,72

Namerané množstvo :

kWh

135 183,00

Jednotková cena:

€/kWh

0,099988

Fixné náklady:

5 950,79

Regulačný príkon :

kW

31,3600

Variabilná zložka:

€/kWh

0,056000

Fixná zložka :

€/kW

189,757300

Základná zložka €:

60%

8 110,03

Spotrebná zložka €:

40%

5 406,69

Určená náhradným spôsobom :

0,00

 

Spotrebná zložka pre

 

 

konečných spotrebiteľov:

5 406,69

Súčet korigovaných indikovaných

 

údajov za objekt:

dielik

84021,9216

 

Skutočnámerná spotreba objektu                                                         kWh/m2      101,88

Normalizovaná merna spotreba objektu :                                             kWh/m2      105.07

Namerané množstve :                                                                           kWh            135183,0000

Namerané množstvo za.predcházajúce obdobie                                  kWh            145949,0000

Percentuálny podiel :                                                                                %               92,62


 

  • OZNAM PRE OBYVATEĽOV SÍDLISKA STRED 1 a STRED 2 v REVÚCEJ

Postupná modernizácia tepelného hospodárstva v Revúcej

Spoločnosť STEFE THS, s.r.o. realizuje od r. 1996 v Revúcej investičný a technický rozvoj v súlade s koncernovou filozofiou Skupiny STEFE, ktorá je dlhodobo zameraná na modernizáciu tepelného hospodárstva. Cieľom je maximálne zvyšovať efektívnosť výroby a distribúcie tepla. Dôraz kladieme na najnovšie a najspoľahlivejšie technológie, na ekológiu, udržanie konkurencieschopnosti a na zvyšovanie spokojnosti a pohodlia zákazníkov.

Investícia na sídlisku STRED 1 / ulice Okružná , Mierová , Partizánska , M.R.Štefánika , Sládkovičova /-v apríli 2012 začíname s realizáciou

(Pokračovanie nájdete na stránke Fotogaléria - teplovod )

 

Zábery z prác pri výstavbe nového teplovodu.

Staré rozvody ostali naďalej v našich pivniciach a správca SBD Revúca nekoná. Určite by nám mali platiť nájomn= za využívanie našich priestorov, ale to by nás musel niekto imý spravovať.

Táto akcia je dobrou správou. Teraz ostáva už len nezodpovedané ako sa to odrazí na úprave našich pivníc. Z ních by mali zmiznúť terajšie rozvody, ktoré naše pivnice znehodnocujú. Náš správca nás o ničom neinformuje.

Zákon o odstránení hovorí toto:

657

ZÁKON

o tepelnej energetike

 

z 26. októbra 2004

(Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005

okrem ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b), ktoré nadobudne

účinnosť 1. januára 2007.)

 

ŠIESTA ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝCH PRÁVA, PRÁVOM CHRÁNENÉ ZÁUJMY ALEBO POVINNOSTI MÔŽU BYŤ DOTKNUTÉ VÝKONOM PRÁV A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKOV TRHU S TEPLOM

§ 33

Práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb

6) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom sústavy tepelných zariadení alebo jej časti, ktorú prestala používať na účel, na ktorý bola zriadená, a ani ju nepoužíva na iné účely vo výrobe a rozvode tepla, je povinná ju ponúknuť inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe na prevádzkovanie alebo do správy, alebo na prevod vlastníctva na účel zabezpečenia dodávky tepla na vymedzenom území. Ak nedôjde k prevodu vlastníctva alebo k dohode o prevádzkovaní alebo o výkone správy sústavy tepelných zariadení alebo jej časti do jedného roka odo dňa, keď sa prestala používať na účel, na ktorý bola zriadená, je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa prvej vety povinná ju na vlastné náklady odstrániť; pritom je povinná dodržať požiadavky na ochranu životného prostredia.

 

Zopár rád ako neplatiť vysoké čiastky za teplo

 

  • Viete o tom, že každý 1°C navyše znamená stúpnutie spotreby tepla   o 6% ?  Uvediem príklad, ak má sused v byte 21°C a ja 26°C,  potom zaplatím za teplo o 30% viac ako sused. Samozrejme pri rozrátavaní tepla podľa  pomerových meračov.
  • Spôsob vetrania v bytoch so sendvičovými dvojsklami (plastové okná,eurookná...) je veľmi dôležitý. Je potrebné si uvedomiť , že okná takmer ideálne izolujú ( neprepúšťajú teplo a vlhkosť z bytu - na to sme pri klasických oknách neboli zvyknutí... ). Je dôležité si tento fakt uvedomiť a zmeniť návyky pri vetraní bytu. Pred samotným vetraním je potrebné odstaviť radiátory, dať do polohy „0“. Primerane sa obliecť, alebo pred spaním zaliesť pod paplón. Otvoriť vetračky dokorán a dôkladne vyvetrať celý byt po dobu cca 10 minút. Po vyvetraní bytu počkáme ďalších 10 minút, aby teplota vystúpilia odobratím tepla z múrov a až potom dáme regulačné hlavice na požadované hodnoty. Týmto môžeme efektívne zabrániť vzniku plesňam v kritických miestach bytov. Ku príkladu uvediem studenú stenu nevykurovaného schodiska, nezateplenú strechu atď... Vetrať by sa malo podľa toho, koľko sa nachádza ľudí v byte. Platí pravidlo, že čím viac ľudí obýva byt, tým je potrebné častejšie vetrať. Bežnej rodine stačí vyvetrať 2 x denne. Ráno a potom večer pred spaním. Po vyvetraní bytu sa okrem iného aj príjemne spí. Vetranie sa stáva ako zdravotne, tak aj ekonomicky prospešné. Neekonomické je priebežné vetranie bytov - otvorenie vetračky a súčasné zapnutie radiátora. Ak sa budeme riadiť týmito pravidlami, nebudeme mať problém s plesňami a vysokými účtami za teplo.
  • Ak ste počas dňa ( pracovný týždeň )  celá rodina v práci, v škole atď.. môžete kľudne odstaviť radiátory v celom byte. Samozrejme táto rada platí pre tých obyvateľov čo majú „plastové“ okná. Po vyvetraní a zatvorení okien môžete pokojne odstaviť radiátory. Verte mi, mám to odskúšané aj v silných mrazoch, teplota vo vašom byte určite neklesne pod 19°C. Po príchode domov nastavíte regulačné hlavice na vaše overené hodnoty a do 10 - 20 minút sa teplota dotiahne na nastavené hodnoty. Ak nechcete odstavovať radiátory v celom byte, určite by to stálo za úvahu minimálne v spálni a kuchyni. V spálni stačí zapnúť kúrenie 30 minút pred spaním. Ak by ste sa držali týchto rád, určite Vás poteší vyúčtovanie za teplo.

Určený čas dodávky tepla


Ministerstvo hospodárstva SR podľa zákona o tepelnej energetike vydalo vyhlášku o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

To nová vyhláška (č. 152/2005 Z.z.) zrušila vyhlášku MH SR č. 15/1999 Z.z., ktorou sa ustanovovali podrobnosti o spôsobe merania dodávok tepla,spôsob výpočtu škody vzniknutej dodávateľovi tepla neoprávneným odberom tepla.

Vykurovacie obdobie sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka ak sa dodávateľ a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi v zmluve o odbere tepla nedohodnú inak.

Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 stupňov a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 stupňov a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

 

Zástupca bytového domu (domovník)
a jeho náplň podľa stanov

Stavebného bytového družstva Revúca

Zástupca bytového domu (domovník) a jeho náplň:
(čl. 102 stanov SBD)

1/ Zastupuje bytový dom ako samostatnú ekonomickú jednotku strediska  

    bytového hospodárstva.

2/ Je zvoleným  zástupcom bytového domu na domovej schôdzi.

3/ Zabezpečuje činnosť bytového domu v rámci družstva.

4/ Zabezpečuje zisťovanie technického stavu v bytoch bytového domu 

    u užívateľov bytov (nájomníkov a vlastníkov), ako aj zisťovanie 

    technického stavu v spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

    bytového domu.

5/ Zabezpečuje ochranu technického stavu všetkých meračov (vodomery, 

    merače tepla atď.)  v spoločných častiach a v spoločných zariadeniach 

    bytového domu. V prípade zistenia závady, túto je povinný nahlásiť 

    družstvu bez zbytočného odkladu.

6/ Organizuje prebratie materiálov družstva pre jednotlivých členov

    v bytovom dome (výmery, vyúčtovania, obežníky atď).

7/ Organizuje práce na zveľaďovaní okolia domu a životného prostredia.

8/ Organizuje využívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového 

    domu (práčovne, sušiarne, chodby a pod.), vedie o ich užívaní svoju 

    evidenciu.

9/ Organizuje udržiavanie poriadku a hygieny v spoločných častiach  

    a v spoločných zariadeniach bytového domu, vrátane požiadaviek

    na dezinfekciu a deratizáciu.

10/ Nahlasuje závady na technickom zariadení bytového domu s požiadavkou 

     na ich odstránenie cestou technicko-prevádzkového  úseku družstva.

11/ Podľa požiadaviek družstva kontroluje a nahlasuje stav domových  

      a bytových meračov (vodomerov, meračov tepla, elektromerov a pod. ).

12/ Pri zistení neodôvodnených zásahov do domových a bytových  meračov 

      (vodomerov, meračov tepla, elektromerov atď.), tieto  okamžite nahlasuje 

      družstvu.

13/ Pri osobnom poverení dozoruje výťahy.

14/ Nahlasuje nedodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov

       u elektrických zariadení, plynových zariadení, komínov, bleskozvodov.

15/ Dbá o dodržiavanie domového poriadku družstva, písomne oznamuje  

      družstvu prípady opakovaného porušovania zásad občianskeho   

      spolunažívania.

16/ Pravidelne informuje členov v bytovom dome o prijatých opatreniach

      orgánov družstva.

17/ Oznamuje družstvu neoprávnené užívanie spoločných častí  alebo 

      spoločných  zariadení bytového domu užívateľmi bytov a inými osobami.

18/ Oznamuje družstvu zmeny počtu osôb v jednotlivých bytoch bytového

      domu, ak to neurobil užívateľ bytu v zmysle Stanov družstva sám.

 

Povinnosti a práva zástupcu vlastníkov
podľa zákona

Zákon č.182/1993 Z.z. - úplné znenie

Zástupca vlastníkov zabezpečuje styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome so správcom bytového domu. Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky a údržby bytového domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v súlade so zmluvou o výkone správy. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa § 14 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Za svoju činnosť má zástupca vlastníkov nárok na odmenu spravidla 0,66 € za byt mesačne, resp. podľa rozhodnutia väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Zástupca vlastníkov je zvolený na schôdzi nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

 

Zástupca vlastníkov je ďalej povinný:

- vykonávať svoju činnosť s náležitou starostlivosťou a s ohľadom na záujmy všetkých vlastníkov bytového domu,

- vykonávať svoju činnosť v súlade s platnou zmluvou o výkone správy a platnými rozhodnutiami vlastníkov bytového domu,

- informovať vlastníkov bytového domu o svojej činnosti, o činnosti správcu a o dôležitých otázkach týkajúcich sa správy bytového domu,

- predkladať vlastníkom bytového domu prehľad nákladov a výdavkov v súvislosti s vykonávaním činnosti zástupcu vlastníkov a zabezpečovaním správy a údržby bytového domu,

- upozorňovať správcu bytového domu na potrebu vykonania bežných opráv a údržby bytového domu alebo vchodu bytového domu,

- spolupracovať pri zabezpečovaní bežnej údržby a bežných opráv spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu alebo vchodu bytového domu,

- oznamovať správcovi havárie a poruchy v spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu,

- potvrdzovať vykonanie dodávateľských prác v bytovom dome,

- podieľať sa v súčinnosti so správcom na zabezpečovaní písomného hlasovania vlastníkov bytového domu a na organizovaní schôdze vlastníkov bytového domu,

- doručovať vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome hromadnú korešpondenciu (ročné vyúčtovanie, nové predpisy),

- upozorňovať správcu bytového domu na zistené nedostatky a porušovanie protipožiarnych predpisov, predpisov BOZP, prípadne iných záväzných právnych predpisov.

 

Zástupca vlastníkov má právo:

- na odmenu za činnosť zástupcu vlastníkov,

- na všetky informácie o dôležitých otázkach týkajúcich sa správy bytového domu,

- vyžadovať od správcu a vlastníkov bytového domu súčinnosť na výkon svojej činnosti,

- v spolupráci so správcom bytového domu sa podieľať na zabezpečovaní vhodných technických podmienok potrebných pre plynulý priebeh výkonu prác a zabezpečovania služieb v bytovom dome,

- predkladať správcovi podnety na zefektívnenie správy bytového domu.