Bude vás zaujímať ?

  • Vlastníctvo bytu a vstup do SB družstva.

  •  Ako robiť úpravy v byte.

(Pozri mižšie.)
 

 

 

Vlastníci bytov sa pýtali odborníkov:

Nemáme aj my ( a nielen náš BD ) podobné problémy ?

Sme vlastníkmi bývalých družstevných bytov, ktoré sme si odkúpili do osobného vlastníctva. Správcom bytového domu ostalo družstvo. Ak si vlastníci chcú u správcu uplatňovať svoje práva majú postupovať podľa Stanov družstva alebo zákona č. 182/1993 Z. z.?

Pri prevode bytov do osobného vlastníctva musel predávajúci, t.j. družstvo postupovať podľa zákona č. 182/1993Z. z. v znení neskorších predpisov § 28. Prevodom bytu ste zároveň stratili členstvo v družstve a pokiaľ ste opätovné nepožiadali alebo nepodpísali členstvo spojene s úhradou členského príspevku, nie ste členmi družstva. Odkúpené byty nie sú už vlastníctvom- majetkom družstva, ale sú vo vlastníctve jednotlivých fyzických osôb v dome. Vaša sprava, práva a povinnosti vlastníkov sa riadia už zákonom č. 182/1993 Z. z., čo musíte mať uvedené aj v individuálnych zmluvách o výkone správy. Svoje právo, ako vlastníci by ste si mali u správcu vyžadovať cez zvoleného zástupcu § 8a ods. 4 citovaného zákona, alebo priamo.Volený zástupca nemôže však rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov podľa § 14..

Zdroj: Združenie spoločenstiev vlastnikov bytov na Slovensku

K tomu treba ešte poznamenať:

Vlastník bytu, ktorý opätovne po prevode bytu chce byť členom družstva si musí uvedomiť, že sa ako člen musí podieľať na úhrade straty družstva, pokiaľ by vznikla.

Ako robiť úpravy v byte:

upravy v byte.pdf (49,5 kB)