Ako hlasovať, ak má byt viac vlastníkov.

23.09.2012 23:15

Chcem sa opýtať, ako si správne vysvetliť § 14 odstavec 5. Každý vlastník za každý byt a nebytový priestor v dome, alebo spoluvlastníci, majú jeden hlas pripadajúci na ich byt alebo nebytový priestor. Máme dvoch vlastníkov jedného bytu s podielom 1/6 a 5/6 pri písomnom hlasovaní som ich počítal ako 1 hlas je to správny postup?

Váš postup je správny, za každý byt a NP v dome ma vlastník alebo spoluvlastníci jeden hlas. Zrejme sa jedna o podielové spoluvlastníctvo, kde každému spoluvlastníkovi prislúcha určitý podiel z celkového vlastníctva, ktorý vyjadruje mieru účasti spoluvlastníkov na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci (§137 OZ). Podiely spoluvlastníkov sa vyjadrujú bežne určitým zlomkom v pomere k celku, napríklad. 1/2, . a podobne. V zmysle osobitného zákona o vlastníctve bytov č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 5 ustanovil zákon spôsob preukazovania plnej moci, ktorú je potrebne za tento byt preukázať na začiatku schôdze. A to v prípadoch, keď bude zhromaždenie alebo schôdza vlastníkov jednať o úvere, zabezpečení úveru, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe a o zmene formy výkonu správy. Pri rozhodovaní o bežných veciach súvisiacich s výkonom správy domu sa ma zato, že zúčastnený vlastník, prítomný na schôdzi tlmočí zhodný prejav vôle aj druhého podielového vlastníka. Zvyčajne pri vybavovaní úveru alebo pre účely katastra nehnuteľnosti je potrebný súhlas a podpis obidvoch podielových spoluvlastníkov bytu, ale stále je to spolu len jeden hlas za byt, pri rozhodovaní a vyjadrení akéhokoľvek súhlasu alebo nesúhlasu s prejednávanou vecou.

Zdroj: Združenie spoločenstiev vlastnikov bytov na Slovensku