Od 01.04.2010 je platná novela č. 70/2010 zákona č. 182/1993 Z. z

30.06.2012 23:28

Od 01.04.2010 je platná novela č. 70/2010 zákona č. 182/1993 Z. z. na základe ktorej mal správca ustanovenia uvedenej novely riešiť Dodatkom k zmluve o výkone správy. Mal  to urobiť v určenom termíne, t.j. do 30.03.2011. Dodatok k zmluve musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov v dome. Dodatok k zmluve o výkone správy musí byť schválený a musí ho obdŕžať  každý vlastník v dome. Zmluva o správe bytov a nebytových priestorov, ktorá nebola prispôsobená novele č. 268/2007 Z.z. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov do 30.3.2011 ( buď dodatkom alebo novou zmluvou), je v ustanoveniach, ktoré sú v rozpore so zákonom, neplatná. V prípade akéhokoľvek úradného konania (žiadosť o úver, súdny spor a pod.), kde je potrebné predložiť doklady, môže tento obsahovať klauzulu, že správca nemá zosúladenú zmluvu so zákonom. Žiadna inštitúcia s takýmto správcom nebude jednať.