Prečo ešte stále máme staré rozvody tepla v pivniciach ?

11.08.2014 21:49

 

Už viac ako rok je v prevádzke nové teplovodné vedenie, ktoré je vrdené mimo bytových domov. Aj napriek tomu straré vedenie ostalo v našich pivniciach. Pán predseda SBD sľúbil prípad riešiť. Po prvých jednaniach sa ďalej nič nedeje a staré vedenia "krášlia" , ale najmä znehodnocujú náš majetok. Zákon hovorí jasne.

657

ZÁKON

z 26. októbra 2004

o tepelnej energetike

 

ŠIESTA ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB

A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝCH PRÁVA,

PRÁVOM CHRÁNENÉ ZÁUJMY ALEBO POVINNOSTI

MÔŽU BYŤ DOTKNUTÉ VÝKONOM PRÁV

A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKOV TRHU S TEPLOM

§ 33

Práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb6) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom sústavy tepelných zariadení alebo jej časti, ktorú prestala používať na účel, na ktorý bola zriadená, a ani ju nepoužíva na iné účely vo výrobe a rozvode tepla, je povinná ju ponúknuť inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe na prevádzkovanie alebo do správy, alebo na prevod vlastníctva na účel zabezpečenia dodávky tepla na vymedzenom území. Ak nedôjde k prevodu vlastníctva alebo k dohode o prevádzkovaní alebo o výkone správy sústavy tepelných zariadení alebo jej časti do jedného roka odo dňa, keď sa prestala používať na účel, na ktorý bola zriadená, je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa prvej vety povinná ju na vlastné náklady odstrániť; pritom je povinná dodržať požiadavky na ochranu životného prostredia.