V bytovom dome sú rozvody tepla do ďalších objektov

30.06.2012 23:05
 
30.06.2012 23:05
Rozvody tepla je možno charakterizovať ako tranzit. Samotný teplovod do ďalšieho objektu je vlastníctvom dodávateľa tepla. S týmto vlastníkom rozvodov je potrebne uzatvoriť zmluvu, kde bude presne vyšpecifikovane, kto je zodpovedný za prípadnú haváriu na rozvode, ako bude vlastník likvidovať pripadne škody na vlastníctve vlastníkov bytov v dome, kto odstráni rozvody, ak sa napríklad vo vykurovanom vedľajšom objekte vybuduje OST, ako bude zabezpečený prístup k rozvodom a pod..Zmluvne je treba doriešiť  vzťahy z praktickej prevádzky rozvodov a hlavne ich poistenia. Vlastníci domu musia strpieť vo svojom objekte uvedené rozvody, hoci tieto neboli súčasťou technickej dokumentácie pri prvom prevode ich bytov. Vlastník uvedených rozvodov ma povinnosti vyplývajúce aj zo zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. V rámci hospodárnosti  má  zabezpečiť aj potrebnú izoláciu rozvodov.


Zákon o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o odstránení starých nefunkčných rozvodov, ktoré v našich pivničných priestoroch ostali hovorí toto:

§ 33

Práva a povinnosti fyzických

osôb a právnických osôb

 

(6) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom sústavy tepelných

zariadení alebo jej časti, ktorú prestala používať na účel, na ktorý bola zriadená, a ani ju nepoužíva na iné účely vo výrobe a rozvode tepla, je povinná ju ponúknuť inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe na prevádzkovanie alebo do správy, alebo na prevod vlastníctva na účel zabezpečenia dodávky tepla na vymedzenom území. Ak nedôjde k prevodu vlastníctva alebo k dohode o prevádzkovaní alebo o výkone správy sústavy tepelných zariadení alebo jej časti do jedného roka odo dňa, keď sa prestala používať na účel, na ktorý bola zriadená, je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa prvej vety povinná ju na vlastné náklady odstrániť; pritom je povinná dodržať požiadavky na ochranu životného prostredia.