Zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov - úprava

30.06.2012 22:54

Zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá nebola prispôsobená novele č. 268/2007 Z.z. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov do 31. 12. 2007 ( buď dodatkom alebo novou zmluvou), je v ustanoveniach, ktoré sú v rozpore so zákonom, neplatná. V prípade akéhokoľvek úradného konania (žiadosť o úver, súdny spor a pod.), kde je potrebné predložiť aktuálny výpis z registra SVBaNP, bude tento obsahovať klauzulu, že správca nemá zosúladenú zmluvu so zákonom. Žiadna inštitúcia s takýmto správcom nebude jednať. Novela priniesla niekoľko zmien okrem iného aj v lehotách, napr.:Pozvánka na zhromaždenie musí byť doručená vlastníkom najmenej päť dní pred dňom konania zhromaždenia Pôvodne musela byť pozvánka vlastníkom doručená do 10 dní. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto zhromaždenie zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania zhromaždenia spôsobom v dome obvyklým

Dodatok alebo zmluvu (každú) je potrebná schváliť na schôdzi nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov